Amazon CloudWatch Launches Metric Math

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7nrO1Bo16UA[/youtube]